Over dit Station

Dit station maakt gebruik van een Davis Vantage Pro 2 Plus weerstation. Het station bevat een anemometer, neerslagmeter, uv-solar, en een thermo-hydro sensor geplaatst in de meest optimale positie voor de meest correcte gegevens.

Over deze stad

Berghem is een dorp in het noord-oostelijk deel van Noord-Brabant. De naam "Berghem" is (waarschijnlijk) afgeleid van de woorden "Berga"en "Haim", die respectievelijk "Berg" en "Woonplaats" betekenen. Een woonplaats die dus hoger ligt dan de directe omgeving. Berghem ligt in een overgangsgebied met aan de zuidkant hoog gelegen zandgronden met een typisch Brabants landschap, zoals akker- en weidepercelen, bos- en heidegebieden. Aan de noordkant treft men laag gelegen polderlandschap met rivierklei van de maasvallei. Berghem is gelegen midden tussen Nijmegen en 's-Hertogenbosch (beiden ongeveer 25 km van Berghem). Aan de zuidkant wordt Berghem begrensd door de rijksweg A50 en aan de noordkant door de kernen Megen en Haren. Ongeveer 6 kilometer ten noorden van Berghem stroomt de rivier de Maas. Aan de oostzijde van Berghem ligt het dorp Herpen en aan de westzijde van Berghem ligt de stad Oss. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1994 maakt Berghem deel uit van de Gemeente Oss. Bij die herindeling zijn 5792 inwoners, 1995 woningen en 1143 hectaren van Berghem ingelijfd bij de gemeente Oss. Op 1 januari 2003 is ook de Gemeente Ravenstein aan de Gemeente Oss toegevoegd en de verwachting is dat in 2008 ook de Gemeente Lith erbij zal komen. Momenteel telt de Gemeente Oss 76.761 inwoners waarvan 10,1% bestaat uit Berghemnaren. Berghem zelf heeft 7.746 inwoners en vertoont daarmee een groei van zo’n 300 inwoners per jaar. Precies een jaar eerder, op 1 januari 2007 telde Berghem 7.368 inwoners, en op 1 januari 2004 was dit nog 6.463. Het is duidelijk dat de bouw van de nieuwe wijk Piekenhoef goed op stoom is. Per maart 2008 is daar ook nog het uitbreidingsplan “het Reut” met 270 geplande woningen bij gekomen. Dit betekent dat de groei van Berghem nog wel een paar jaar zal aanhouden. Kenmerkend voor een groeiend dorp is een relatief jonge bevolkingssamenstelling . Het percentage inwoners onder de 40 jaar is vijf procent-punten hoger dan voor de gehele Gemeente Oss. DORPSKARAKTER: Berghem heeft een heel sterk dorpskarakter en verenigingsleven en wil zo zelfstandig mogelijk als dorp blijven opereren. De inlijving door de gemeente Oss is een feit dat, gegeven de algemene tendens tot schaalvergroting van gemeenten, niet snel teruggedraaid zal worden. De grootste uitdaging voor Berghem is om ook in de toekomst haar eigen identiteit te behouden. De uitbreiding van Berghem biedt kansen om het voorzieningenpeil in stand te houden of zelfs te verhogen en vooralsnog lijkt het karakter van Berghem goed bestand tegen de sterke groei van het dorp. Desalniettemin zijn extra inspanningen nodig om een tweedeling tussen "oud Berghem" en "nieuw Berghem" te voorkomen en nieuwkomers te integreren in de Bèrgse gemeenschap. De dorpsraad Berghem heeft zich dat als hoofddoel gesteld. Nieuwe Berghemnaren worden opgeroepen om de enquête voor nieuwe bewoners in te vullen zodat snel met hun specifieke wensen en opmerkingen rekening gehouden kan worden en ze desgewenst snel met verenigingen in contact gebracht kunnen worden. Dat blijkt toch vaak de snelste manier om ingeburgerd te raken en je thuis te voelen. En zoals u op deze website kunt lezen zijn de mogelijkheden hiertoe in ruime mate voorhanden. Berghem mag met recht een "BRON VAN BRUISEND LEVEN" genoemd worden! Met dank aan de Afdeling Onderzoek en Statistiek, Gemeente Oss